Algemene voorwaarden

Duidelijke afspraken als basis

Algemene voorwaarden BV STABO

Artikel 1. Voorwerp
Behoudens enig andersluidend geschreven beding, worden onze overeenkomsten geacht uitsluitend beheerst te worden door de volgende algemene voorwaarden en dit niettegenstaande het bestaan van algemene aankoop- of leveringsvoorwaarden in hoofde van de klant welke deze zou willen tegenwerpen aan de vennootschap STABO. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausules.

Artikel 2. Totstandkoming en interpretatie van de overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering of overeenkomst tussen STABO en de koper. Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zoals hierbij vermeld worden geacht door de koper/klant te zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
Onze offertes zijn geldig voor de aangeduide duur. Bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur zijn de offertes 4 weken geldig. De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van de offerte of schriftelijke bevestiging (inclusief per e-mail) van het akkoord met de offerte door de klant.

Artikel 4. Bestellingen
4.1. De ondertekening van de offerte of een schriftelijke bevestiging (inclusief per e-mail) van de klant impliceert een definitieve bestelling.

4.2. . De bestelling gebeurt steeds specifiek op maat van de klant. Geen enkele bestelling kan daarom herroepen worden dan uitzonderlijk binnen de 2 uren na definitieve bestelling en met uitdrukkelijk akkoord van STABO.

4.3. In dit geval zal de klant gehouden blijven tot een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het bedrag van de bestelling.

4.4. Elke bijzondere door de klant geëiste voorwaarde heeft geen enkele verbindende waarde dan na de schriftelijke aanvaarding van STABO.

Artikel 5. Prijs
STABO factureert de bestellingen aan de prijsvoorwaarden zoals opgenomen in de offerte.

Artikel 6. Levertermijn
De levertermijnen worden louter richtinggevend medegedeeld. Het verstrijken van de termijn geeft dan ook geen recht aan de klant om de verkoop te verbreken, schadevergoeding te eisen of een strafbeding toe te passen, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst van STABO. Alleszins kan dergelijke vordering door de klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling waarbij vervolgens aan STABO een redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing van de verbintenissen.

Op eigen risico van de klant kan STABO hem gedurende een termijn van 1 week die begint te lopen vanaf de initieel voorziene dag van levering en/of plaatsing, het recht geven de levering van een klaargemaakte bestelling uit te stellen. Eenmaal deze termijn overschreden, zal STABO de goederen en kosten van opslag factureren.

Artikel 7. Leveringsvoorwaarden
Tenzij STABO en de klant anders zouden overeenkomen, zal STABO de verkochte goederen leveren op het adres van de klant op de gelijkvloerse verdieping. De toegang tot de gebouwen of werven voor het gemakkelijk maken van het afladen, geschiedt op verantwoordelijkheid van de klant. De tijd voor het afladen van de goederen is beperkt. In geval deze tijd abnormaal wordt, zal de wachttijd aangerekend worden aan de klant. De klant verbindt zich ertoe om de goederen in ontvangst te nemen.

Indien zo overeengekomen, is het ook mogelijk dat de klant de aangekochte goederen in de magazijnen van STABO komt afhalen. De klant of diens transporteur die koopwaar in onze magazijnen afhaalt staat in voor haar lading en correcte bevestiging op het voertuig, dat hiertoe bestemd moet zijn qua omvang en maximaal toegelaten gewicht.

Artikel 8. Transportkosten
Transportkosten zullen worden aangerekend voor elke levering. Deze kosten kunnen herzien en verhoogd worden indien de omstandigheden en de marktevolutie dit noodzakelijk maken.

Artikel 9. Overmacht en toeval
In alle gevallen van overmacht (staking, lock-out, pandemie, oproer, oorlog, gemis aan transport of aan werkkrachten, import- of exportbeperkingen, maatregelen van de overheid enz.) behouden wij ons het recht voor de uitvoering van het contract op te schorten of dit contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat deze schorsing of ontbinding aanleiding zou geven tot enige schadeloosstelling ten laste van STABO of tot niet-betaling van hetgeen reeds geleverd werd.

Artikel 10. Vervoer
Behoudens andersluidende geschreven overeenkomst, worden de goederen getransporteerd op risico van STABO.

Artikel 11. Afgifte en aanvaarding
De afgifte en aanvaarding van de goederen wordt verondersteld plaats te vinden op het afleveradres van de klant indien STABO het transport voorziet. Indien zo overeengekomen kan de klant de goederen ook afhalen in de magazijnen. In dat geval zal de afgifte en aanvaarding plaatsvinden in de magazijnen van STABO.

Artikel 12. Betaling
12.1. Alle facturen van STABO zijn betaalbaar binnen de dertig (30) dagen volgend op de datum van de factuur.

12.2. Alle kosten eigen aan de betaling zijn ten laste van de klant.

12.3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zoals vermeld op de factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een verwijlinterest van 1% per begonnen maand op het onbetaalde factuurbedrag, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Los van enige ingebrekestelling of andere procedure, wordt daarenboven een forfaitaire schadevergoeding gevorderd van 10 % voor incassokosten (met een minimum van 50,00 EUR), onverminderd het recht van STABO om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

12.4. Het gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldatum maakt alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Klachten, waarborg en verantwoordelijkheid
13.1. STABO vervaardigt zijn producten door er de grootste zorg aan te besteden en volgens beproefde methodes maar blijft onderworpen aan de onzekerheden volgend uit toevallige invloeden en variaties in de grondstoffen. STABO is nooit verantwoordelijk voor de schade volgend uit een toepassing van haar producten die niet in overeenstemming is met haar instructies voor de vervaardiging, noch voor de verslechtering of breuk als gevolg van een slechte opslag door de klant van de leveringen.

13.2. De klant is gehouden om binnen de acht (8) dagen na de levering/afgifte van de goederen per aangetekend schrijven aan STABO elk zichtbaar gebrek of elke fout in de uitvoering van de bestelling aan te geven. Enkel goederen die fabricagefouten bevatten en waarvoor een schriftelijke klacht binnen de acht (8) dagen na levering van de goederen aan STABO is verzonden, worden vervangen of hersteld, naar keuze van de klant.

13.3. De aansprakelijkheid van STABO voor eventuele verborgen gebreken in de door STABO geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 2 jaar na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de klant aan STABO te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

13.4. Geen enkele klacht zal aanvaard worden na gebruik, behandeling of wijziging van de goederen door de klant of een derde.

13.5. Wanneer de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen, zullen deze op kosten en op risico van de klant opgeslagen worden tot aan de volledige betaling. Overigens zal geen terugname van goederen aanvaard worden, behalve mits schriftelijke goedkeuring van STABO of in overeenstemming met artikel 4.

13.6. De consumenten zullen hierbij kunnen terugvallen op de wettelijke regeling.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door STABO geleverde of te leveren goederen aan STABO verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

Artikel 15. Bescherming van persoonlijke gegevens
Door aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden erkent de koper kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van STABO. De privacyverklaring kan steeds worden teruggevonden op https://stabostaal.be/privacy-policy/ .

Artikel 16. Betwistingen
Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen zullen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van STABO.

Heeft u vragen over onze producten of service?

Wij staan u graag te woord bij uw zoektocht naar het juiste staalproduct!

Hoofdzetel België

Stabo Staal

Vaartkant Rechts 14

2960 Brecht

België

BTW BE0760.525.530

Tel: 0032 (0)3 766 13 00

E-mail: info@stabostaal.be

Over ons

Stabo Staal uw totaal leverancier voor :

  • Wapening geknipt- geplooid
  • Wapeningskorven
  • Netwapening alle afmetingen
  • ...

Offerte op maat